Home / Share Results: ຜົນ​ລັບຈາກ​ການ​ຮັບ​ປະ​ທານ​ຜະ​ລິດ​ຕະ​ພັນ

Share Results: ຜົນ​ລັບຈາກ​ການ​ຮັບ​ປະ​ທານ​ຜະ​ລິດ​ຕະ​ພັນ

ຜົນ​ລັບຈາກ​ການ​ໃຊ້ສິນຄ້າ​ຂອງ SuccessMore

ຮັບ​ປະ​ທານ​ຜະ​ລິດ​ຕະ​ພັນ

1. Phytovy Detox (ໄຟ​ໂຕວີ້ ດີ​ທັອກ)   1 ກ່ອງ
2. S Vera Plus (ນ້ຳ​ຫວ້ານ​ຫາງ​ແຂ້)   1 ຂວດ
3. SOD Enzyme ຍ້ອນ​ໄວ​ເຊວ    1 ຂວດ
4. Orysamin (ອໍ​ຣິ​ຊາມິນ)   1 ກ່ອງ
5. T Chloro Plus (ຄ​ໍ​ໂຣ​ຟິວ) 1 ກ່ອງ

ຮັບ​ປະ​ທານ​ໝົດ​ຢ່າງ 1 ກ່ອງ ເຫັນ​ຜົນ​ລັບ​ທີ່ຊັດ​ເຈນ​ດັ່ງ​ຮູບ​ດ້ານ​ເທິງ