Home / Cycle Matching Business Plan of Successmore Being

Cycle Matching Business Plan of Successmore Being

ແຜນ​ທຸ​ລະ​ກິດ Cycle Matching 

แผนธุรกิจ Successmore แผนการตลาด successmore

แผนธุรกิจ Successmore แผนการตลาด successmore

แผนธุรกิจ Successmore แผนการตลาด successmore

แผนธุรกิจ Successmore แผนการตลาด successmore

แผนธุรกิจ Successmore แผนการตลาด successmore

แผนธุรกิจ Successmore แผนการตลาด successmore

แผนธุรกิจ Successmore แผนการตลาด successmoreຂັ້ນຕອນການເລີ່ມຕົ້ນທຸລະກິດ ມີທາງເລືອກ 3 ຂໍ້

1. ສະໝັກສະມາຊິກ 75,000 ກີບ ເປັນ Member ຈະໄດ້ຮັບ:

     – ຮັບປະກັນອຸບັດເຫດ ກໍລະນີເສຍຊີວິດ ໃນວົງເງິນ 25,000,000 ກີບ.
     – ຊຸດຄູ່ມືນັກທຸລະກິດ, ແຄຕາລ໊ອກສິນຄ້າ ແລະ ວາລະສານ
     – ຊື້ສິນຄ້າລາຄາພິເສດ.

2. ເລືອກປະເພດຂອງການເຂົ້າຮ່ວມທຸລະກິດ:

    – Supervisor ຊື້ສິນຄ້າຄົບ 750 PV ຫຼື 850,000 ກີບ
    – Executive ຊື້ສິນຄ້າຄົບ 3,000 PV ຫຼື 3,500,000 ກີບ

3. ໃນເດືອນຖັດໄປຮັກສາຍອດສ່ວນຕົວ (ບໍລິໂພກສິນຄ້າ) 250 PV ຫຼື ປະມານ 300,00 ກີບ ເພື່ອຮັບລາຍໄດ້ 6 ຊ່ອງທາງ

ລາຍໄດ້ 6 ຊ່ອງທາງມີດັ່ງນີ້:

1. ກຳໄລຈາກການຂາຍ 20-30%

2. ໂບນັສຄ່າແນະນໍາ FOB (FIRST ORDER BONUS): ຕຳແໜ່ງ Supervisor ຊັ້ນລູກ 30% ຄິດຈາກ PV ໃນການສະໝັກແບບ ແລະ ຖ້າເປັນຕຳແໜ່ງ Executive ກໍ່ຈະໄດ້ ຊັ້ນລູກ 30%  ຊັ້ນຫຼານອີກ 10% ຄິດຈາກ PV.

3. ໂບນັສຈາກການສ້າງຄົນທີ່ເຮົາແນະນຳ ຫຼື ໂບນັສປັ້ນດາວ (Star Maker Bonus) ໃຫ້ມີການການສະປອນເຊີໂດຍກົງສອງຄົນ ທັງຝັ່ງຊ້າຍ ແລະ ຝັ່ງຂວາ ໃຫ້ມີຍອດທຸລະກິດຕາມທີ່ກໍານົດ ຈ່າຍໂບນັດຄັ້ງດຽວ 100,000 ກີບ – 450,000 ກີບ.

4. ໂບນັສຈ່າຍຈາກຈໍານວນຮອບທີ່ມາຈາກຄະແນນຂ້າງອ່ອນ ແລະ ຂ້າງແຂງ (CYCLE BONUS) ໂດຍ ຄະແນນຂ້າງອ່ອນ 1,500 PV ແລະ ຄະແນນຂ້າງແຂງ 2,250 PV  (1.5 ເທົ່າຂອງຂ້າງອ່ອນ) ນັບເປັນ 1 ຮອບ ຫຼື 1 Cycle ຈ່າຍ 150,000 ກີບ – 180,000 ກີບ ຕໍ່ຮອບ.

5. ໂບນັສແມັດຊິ້ງ (MATCHING BONUS) ຊັ້ນລູກ 10%-20% ຊັ້ນຫຼານ 10%-20% ແລະ ຊັ້ນເຫຼນ 5%-10% ຕາມລະດັບຕໍາແໜ່ງ.

6. ໂບນັສຈ່າຍເທື່ອດຽວສໍາລັບການດໍາລົງຕໍາແໜ່ງຜູ້ນໍາລະດັບສູງ (ONE TIME LEADERSHIP BONUS) 50,000,000-2,500,000,000 ກີບ.


ລາຍລະອຽດການໄດ້ຮັບຜົນປະໂຫຍດຕາມແຜນການຈ່າຍຜົນຕອບແທນມີດັງນີ້:

1. ກໍາໄລຈາກການຂາຍ 30% ຂອງລາຄາຂາຍ
   ສິນຄ້າທຸກລາຍການຂອງບໍລິສັດ ຈະມີລາຄາທີ່ກໍານົດໄວ້ 2 ລາຄາ ຄື ລາຄາຂາຍຍ່ອຍ ກັບລາຄາສະມາຊິກ ສະມາຊິກຈະໄດ້ຮັບກໍາໄລຈາກການຂາຍ 25% ຈາກລາຄາຂາຍ ຕົວຢ່າງ: ຖ້າລາຄາຂາຍ​ຍ່ອຍຂອງສິນຄ້າເປັນ 500,000 ກີບ ລາຄາສະມາຊິກຈະຖືກກໍານົດໄວ້ເປັນ 375,000 ກີບ ເມື່ອສະມາຊິກນໍາສິນຄ້າໄປຂາຍໃຫ້ແກ່ລູກຄ້າ ຫຼື ຜູ້ບໍລິໂພກ ກໍຈະໄດ້ຮັບກໍາໄລຈາກການຂາຍຍ່ອຍ 125,000 ກີບ ຫຼື 25% ຂອງລາຄາຂາຍຍ່ອຍ.

2. ໂບນັດຈາກການແນະນໍາ (First Order Bonus) ຊັ້ນລູກ 30% ແລະ ຊັ້ນຫຼານ 10%
   ຍົກຕົວຢ່າງ: ທ. ກ ເຂົ້າມາເຮັດທຸລະກິດ ສັກເຊັດມໍ ແລ້ວໄປສະປອນເຊີ  (ແນະ​ນຳ) ທ. ຂ ມີຍອດທຸລະກິດ 3,000 PV, ກໍລະນີນີ້ ທ. ຂ ເປັນຊັ້ນລູກຂອງ ທ. ກ, ທ. ກ ຈະໄດ້ຮັບຄ່າແນະນໍາ 30% ຄູນກັບ 3,000 PV (3,000 x 30%) = 225,000 ກີບ ໃນຂະນະດຽວກັນ ທ. ຂ  ກໍ່ໄປສະປອນເຊີ ທ. ຄ ໂດຍ ທ. ຄໍ ມີຍອດທຸລະກິດ 3,000 PV ກໍລະນີນີ້ ທ. ຄ ເປັນຊັ້ນຫຼານ ທ. ກ ຈະໄດ້ຮັບຄ່າແນະນໍາ 10% ຄູນກັບ 3,000 PV (3,000 x 10%) = 75,000 ກີບ.

3. ໂບນັດຈາກການພັດທະນາສາຍງານ (Star Maker Bonus) ສາຍງານລະ 100,000 – 450,000 ກີບ
   ທ. ກ ເຂົ້າມາເປັນນັກທຸລະກິດ ຊັກເຊັດມໍ ມີຍອດ 750 ຄະແນນ  ໄດ້ໄປສະປອນເຊີ ທ. ຂ ເປັນສາຍງານຂ້າງຂວາ ມີຍອດ 750 PV ແລະ ໄປແນະນຳທຸລະກິດໃຫ້ ທ. ຄ ເປັນສາຍງານຂ້າງຊ້າຍ ມີຍອດ 750 PV ເຊັ່ນດຽວກັນ ກໍລະນີນີ້ ເອີ້ນ ທ. ກ ວ່າ Star.
ເມື່ອ ທ. ກ ພັດທະນາ ທ. ຂ ຫຼື ທ. ຄ ໃຫ້ກາຍເປັນ Star ນັ້ນກໍ່ຄື ທ. ຂ ມີສາຍງານຂ້າງຊ້າຍ ແລະ ຂວາ ຄືກັບ ທ. ກ ມີ ຖືວ່າ ທ. ກ ເປັນຜູ້ພັດທະນາ ທ. ຂ ຂຶ້ນມາ​ເປັນ ດາວ (Star) ເອີ້ນ ທ. ກ ວ່າ Star Maker ກໍລະນີນີ້ ທ. ກ ຈະໄດ້ຮັບໂບນັສຄ່າພັດທະນາສາຍງານ 100,000 ກີບ,  ແຕ່ຖ້າຫາກ ທ. ກ ເຂົ້າມາເປັນນັກທຸລະກິດ ​ສັກ​ເຊັດ​ມໍ ມີຍອດ 3,000 PV ແລະ ໄດ້ໄປສະປອນເຊີ ຫຼື ໄປແນະນຳທຸລະກິດ ທ. ຂ ເປັນສາຍງານຂ້າງຂວາ ມີຍອດ 3,000 PV ແລະ ສະປອນເຊີ ທ. ຄ ເປັນສາຍງານຂ້າງຊ້າຍ ມີຍອດ 3,000 PV ເຊັ່ນດຽວກັນ ກໍລະນີນີ້ ເອີ້ນ ທ. ກ ວ່າ Star.
ເມື່ອ ທ. ກ ພັດທະນາ ທ. ຂ ຫຼື ທ. ຄ  ໃຫ້ເປັນ Star ນັ້ນຄື ທ. ຂ ມີສາຍງານຂ້າງຊ້າຍ ແລະ ຂວາຄືກັບທີ່ ທ. ກ ມີ ຖືວ່າ ທ. ກ ເປັນຜູ້ພັດທະນາ ທ. ຂ ຂຶ້ນມາ ເອີ້ນ ທ. ກ ວ່າ Star Maker ກໍລະນີນີ້ ທ. ກ ຈະໄດ້ຮັບໂບນັສຄ່າພັດທະນາສາຍງານ 450,000 ກີບ.

4. ໂບນັດຈ່າຍຕາມຈໍານວນຮອບທີ່ຄໍານວນຈາກຄະແນນຂ້າງອ່ອນ ແລະ ຂ້າງແຂ່ງ (Cycle Bonus) 150,000 ກີບ – 180,000 ກີບ / ຕໍ່ຮອບ (​ຕໍ່​ຄູ່) ຫຼື 48%
    ທ. ກ ເຂົ້າມາເປັນນັກທຸລະກິດຊັກແຊດສມໍ ມີຍອດ 750 PV ແລະມີການສ້າງສາຍງານທັງຝັ່ງຊ້າຍ ແລະ ຝັ່ງຂວາ ຄະແນນຂ້າງໃດຫຼາຍກວ່າເອີ້ນວ່າຂ້າງແຂງ ຂ້າງໃດໜ້ອຍກວ່າເອີ້ນ ຂ້າງອ່ອນ ເມື່ອຂ້າງອ່ອນມີຄະແນນລວມ 1,500 PV ແລະ ຂ້າງແຂງມີ 2,250 PV ຖ້າເປັນແບບນີ້ເອີ້ນວ່າ ທ. ກ ມີຜົນງານ 1 ຮອບ (Cycle) ທ. ກ ຈະໄດ້ຮັບໂບນັລເທົ່າກັບ 150,000 ກີບ / 1 ຮອບ ຫຼື (1 ຮອບ x 150,000 ກີບ) ເທົ່າກັບ 150,000 ກີບ.

ຖ້າ ທ. ກ ມີຄະແນນສາຍງານຂ້າງອ່ອນ 15,000 PV ແລະ ຂ້າງແຂໍງ 22,500 PV ຖືວ່າ ທ. ກ ມີຜົນງານ 10 ຮອບ (10 Cycle) ທ. ກ ຈະໄດ້ຮັບໂບນັສ (150,000 x 10 ຮອບ) ເທົ່າກັບ 1,500,000 ບາດ,  ແຕ່ຖ້າ ທ. ກ ເຂົ້າມາເປັນນັກທຸລະກິດຊັກແຊັດມໍຣ໌ ມີຍອດ 3,000 PV ແລະ ມີຄະແນນສາຍງານຂ້າງອ່ອນ 1,500 PV ແລະ ຂ້າງແຂງ 2,250 PV ທ. ກ ຈະໄດ້ຮັບໂບນັດເທົ່າກັບ 180,000 ກີບ ຄູນ 1 ຮອບ ເທົ່າກັບ 180,000 ກີບ, ຖ້າມີຜົນງານ 10 ຮອບ ກໍຈະໄດ້ຮັບໂບນັສເທົ່າກັບ (180,000 ກີບ x 10 ຮອບ) ເທົ່າກັບ 1,800,000 ກີບ

5. ໂບນັດແມັດຊິ້ງ 3 ຊັ້ນ (Matching Bonus) 20%, 20% ແລະ 10%
    ທ. ກ ເປັນນັກທຸລະກິດ ຊັກເຊັດມໍ ມີຍອດ 750 PV ແນະ​ນຳ ທ. ຂ ມາເປັນຊັ້ນລູກ ມີຍອດຄະແນນ 750 PV ແລະ ທ. ຂ ໄປແນະ​ນຳ ທ. ຄ ແລະ ທ. ງ ເປັນສາຍງານຢູ່ຝັ່ງຊ້າຍ ແລະ ຝັ່ງຂວາ ຈາກນັ້ນ ທ. ຄ ໄປສະປອນເຊີ ທ. ຈ ແລະ ທ. ສ ເປັນສາຍງານທັງສອງຂ້າງ,  ກໍລະນີນີ້ ທ. ຂ ເປັນຊັ້ນທີ່ 1 (Gen1) ເອີ້ນວ່າຊັ້ນ ລູກ, ທ. ຄ ແລະ ທ. ງ ເປັນຊັ້ນທີ່ 2 (Gen2) ເອີ້ນວ່າຊັ້ນ ຫຼານ ແລະ ທ. ຈ ແລະ ທ. ສ ເປັນຊັ້ນທີ່ 3 (Gen3) ເອີ້ນວ່າຊັ້ນ ເຫຼນ ຂອງ ທ. ກ,  ຫາກ ທ. ກ ມີຜົນງານໃນລະດັບທີ່ເຂົ້າເກນຮັບໂບນັສແມັດຊິ້ງ ໃນອັດຕາ 20%, 20% ແລະ 10% ທ. ກ ຈະໄດ້ຮັບໂບນັສແມັດຊິ້ງ ດັງນີ້:

1. ຖ້າ ທ. ຂ ໄດ້ຮັບ Cycle Bonus (ໂບໍນັສຂໍ້ 4) 25,000,000 ກີບ ທ. ກ ຈະໄດ້ຮັບ = 25,000,000 ກີບ x 20% = 5,000,000 ກີບ
2. ຖ້າ ທ. ຄ ໄດ້ຮັບ Cycle Bonus (ໂບໍນັດຂໍ້ 4) 22,500,000 ກີບ  ທ. ກ ຈະໄດ້ຮັບ = 22,500,000 ກີບ x 20%  = 4,500,000 ກີບ
3. ຖ້າ ທ. ຈ ໄດ້ຮັບ Cycle Bonus (ໂບໍນັດຂໍ້ 4) 20,000,000 ກີບ ທ. ກ ຈະໄດ້ຮັບ = 20,000,000 ກີບ x 10% = 2,000,000 ກີບ
ດັ່ງນັ້ນ ທ. ກ ຈະໄດ້ຮັບແມັດຊິ້ງທັງສາມຊັ້ນລວມກັນ = 11,500,000 ກີບ.

6. ໂບນັດຈ່າຍເທື່ອດຽວສໍາລັບຜູ້ນໍາ (One Time Leadership Bonus) 37,500,000 ກີບ – 2,500,000,000 ກີບ

   ໝາຍເຖິງໂບນັສເງິນກ້ອນທີ່ຈ່າຍເທື່ອດຽວ ສໍາລັບສະມາຊິກທີ່ມີຜົນງານການສ້າງອົງກອນເຄືອຂ່າຍຜູ້ບໍລິໂພກຂະໜາດໃຫຍ່ ໂດຍຈະຈ່າຍໃຫ້ກັບຜູ້ນໍາທີ່ຢູ່ໃນຕໍາແໜ່ງລະດັບທີ່ 9-15 ຕາມແຜນທຸລະກິດຂອງບໍລິສັດ ເມື່ອສະມາຊິກສະສົມຍອດຄະແນນກຸ່ມຈາກການຊື້ກິນຊື້ໃຊ້ ຫຼື ຂາຍສິນຄ້າ ຈົນມີລະດັບຕໍາແໜ່ງຕາມທີ່ກໍານົດ ເປັນເວລາ 2 ເດືອນຕິດຕໍ່ກັນ ຈະມີສິດທິໄດ້ຮັບ One Time Bonus.

ທ. ກ ເປັນຜູ້ນໍາລະດັບສູງທີ່ມີອົງກອນຜູ້ບໍລິໂພກຂະໜາດໃຫຍ່ ເມື່ອ ທ. ກ ສ້າງອົງກອນທຸລະກິດຈົນເຕີບໂຕຂຶ້ນມາໃນລະດັບທີ່ 9 ມີຍອດທຸລະກິດຝັ່ງອ່ອນ 400,000 PV ແລະ ຝັ່ງແຂງ 600,000 PV ເປັນເວລາ 2 ເດືອນຕິດຕໍ່ກັນ ນາຍ ກ. ຈະໄດ້ຮັບ One Time Bonus ຈໍານວນ 37,500,000 ກີບ,   ໂບນັດນີ້ຈະຈ່າຍເປັນເງິນກ້ອນທີ່ຫລາຍຂຶ້ນ ໂດຍສໍາພັນກັບລະດັບຄວາມສໍາເລັດທີ່ສູງຂຶ້ນຕາມລໍາດັບ ຫາກ ທ. ກ ເຕີບໂຕຈົນເຖິງລະດັບສູງສຸດຄືລະດັບທີ 15 ມີຍອດທຸລະກິດຝັ່ງອ່ອນ 20,000,000 PV ແລະ ຝັ່ງແຂງ 30,000,000 PV ເປັນເວລາ 2 ເດືອນຕິດຕໍ່ກັນ ທ. ຈະໄດ້ຮັບ One Time Bonus ຈໍານວນ 2,500,000,000 ກີບ.