Home / All Quality Products of Successmore / Smart Creation Products Lao

Smart Creation Products Lao

Alkamag ເຄື່ອງ​ເຮັດ​ນ້ຳ​ແຮ່ພື່ອ​ສຸ​ຂະ​ພາບ ອັນ​ຄາ​ໄລ​ນ໌

ALKAMAG Mineral & Alkaline Water ເຄື່ອງ​ເຮັດ​ນ້ຳ​ແຮ່ ເພື່ອ​ສຸ​ຂະ​ພາບ ອັນ​ຄາ​ໄລ​ນ໌ ມາດຕະຖານ NSF (Nation Science Foundation)      ມູນນິທິວິທະຍາສາດແຫ່ງຊາດເປັນໜ່ວວຍງານຂອງລັດຖະບານສະຫະລັດອາເມຣິກາ ວັດຖຸປະສົງເພື່ອສະໜັບສະໜຸນງານວິໄຈ, ງານດ້ານການສຶກສາໃນດ້ານວິທະຍາສາດ ແລະ ວິດວກຳສາດໂດຍເປັນຜູ້ນຳຂອງໂລກ ໃນດ້ານການຮັບຮອງຜະລິດຕະພັນ ສຳລັບຄວາມປອດໄພຂອງ ອາຫານ, ນ້ຳ, ອາກາດພາຍໃນສະຖານທີ່, ສິ່ງແວດລ້ອມ ແລະໄດ້ມີການກຳນົດມາດຕະຖານການທົດສອບຮ່ວມກັບສຖາບັນ ANSI (American National Standards Institute) ເພື່ອຫຼຸດລະດັບສານປົນເປື້ອນໃນນ້ຳດື່ມ.   ALKAMAG Mineral & Alkaline Water      ອັນ​ຄາ​ແມັກ (Alkamag) ຖືກພັດທະນາໃຫ້ເປັນຫຼາຍກວ່າແຄ່ເຄື່ອງກອງນ້ຳ ໂດຍຄວບ 2 ຕຳແໜ່ງ ຄືເປັນທັງເຄື່ອງເຮັດນ້ຳແຮ່ ແລະ ໃຫ້ນ້ຳດ່າງ ໃນເຄື່ອງດຽວກັນ ມີຊື່ວ່າ …

Read More »

RadiWise Nano Shield Technology

RADIWISE Nano Shield Technology ເຣດິໄວສ໌ ປ້ອງກັນລັງສີຈາກໂທລະສັບມື​ຖື       RadiWise ປ້ອງກັນຄື້ນລັງສີ RF ຄື້ນແມ່ເຫຼັກໄຟຟ້າ ເພື່ອສຸຂະພາບທີ່ດີ ຂອງທ່ານ Radiwise ແຜ່ນສະຕິກເກີ້ປ້ອງກັນລັງສີ RF ຊ່ວຍດູດຊັບລັງສີທີ່ບລ່ອຍອອກມາ ຈາກໂທລະສັບມືຖື ໄດ້ຫຼາຍເຖິງ 45%        ລັງສີຈາກໂທລະສັບມືຖື ເປັນລັງສີຄື້ນແມ່ເຫຼັກໄຟຟ້າ (Electromagnetic radiation) ປະເພດ ນັນ-ໄອ ອອນໄນຊ໌ (Non-ionizing radiation) ເອີ້ນວ່າ ລັງສີເຣດິໂອຟຣີເຄວັນຊີ ຫຼື ລັງສີ ອາເອັຟ (Radio Frequency radiation or RF radiation) ລັງສີປະເພດນີ້ອາດເຮັດໃຫ້ ດີເອັນເອ ຂອງເຊວ (DNA ຄື ສານພັນທຸກຳສຳຄັນໃນການຈະເລີນເຕີບໂຕຂອງເຊວ) ເກີດບາດເຈັບເສຍຫາຍ …

Read More »