Home / Cycle Matching ແຜນ​ທຸ​ລະ​ກິດ ຊັກ​​ເຊັດ​ມໍ​ຣ໌

Cycle Matching ແຜນ​ທຸ​ລະ​ກິດ ຊັກ​​ເຊັດ​ມໍ​ຣ໌

ແຜນ​ທຸ​ລະ​ກິດ Cycle Matching 


ຂັ້ນຕອນການເລີ່ມຕົ້ນທຸລະກິດມີ 3 ຂໍ້

1. ສະໝັກສະມາຊິກ 75,000 ກີບ ເປັນ Member ຈະໄດ້ຮັບ:
     – ຮັບປະກັນຄຸ້ມ​ຄອງອຸບັດເຫດ ໃນວົງເງິນ 25,000,000 ກີບ (ກໍລະນີເສຍຊີວິດ).
     – ຮັບຊຸດຄູ່ມືນັກທຸລະກິດ, ແຄັດຕາລ໊ອກສິນຄ້າ ແລະ ວາລະສານ
     – ​ຮັບ​ສິດຊື້ສິນຄ້າລາຄາພິເສດ.
2. ເລືອກປະເພດຂອງການເຂົ້າຮ່ວມທຸລະກິດ:
    –  Supervisor  ຊື້ສິນຄ້າຄົບ 750 PV ຫຼື​ປະ​ມານ 825,000++ ກີບ
    –  Executive  ຊື້ສິນຄ້າຄົບ 3,000 PV ຫຼືປະ​ມານ 3,500,000++ ກີບ
3. ​ເມື່ອອົງ​ກອນ​ເຕີບ​ໂຕ ໃນເດືອນຖັດໄປຮັກສາຍອດສ່ວນຕົວ (ບໍລິໂພກສິນຄ້າ) 250 PV ຫຼື ປະມານ 300,000++ ກີບ ຮັກ​ສາ​ສິດ​ເພື່ອຮັບລາຍໄດ້ຄົບ​ທັງ 6 ຊ່ອງທາງ:

ແຜນ​ທຸ​ລະ​ກິດມີລາຍໄດ້ 6 ຊ່ອງທາງ​:

1. ກຳ​ໄລ​ຈາກ​ການ​ຂາຍ 20% – 30%
2. ໂບ​ນັ​ສ​ຄ່າ​ແນະ​ນຳ (First Order Bonus) 2 ຊັ້ນ 40%
3. ໂບ​ນັ​ສ​​ປັ້ນ​ດາວ (Star Maker Bonus) ຈ່າຍ​ຄັ້ງ​ດຽວ 100,000 – 450,000 ກີບ/Star
4. ໂບ​ນັ​ສ​ຈັບ​ຄູ່​ຈ່າຍ (Cycle Bonus)
5. ຄ່າ​ລິ​ຂະ​ສິດ​ຜູ້​ນຳ ຫຼື ແມັດ​ຊິ້ງ ໂບ​ນັ​ສ (Matching Bonus)
6. ໂບ​ນັ​ສ​ລາງວັນ​ກຽດ​ຕິ​ຍົດ (One Time Bonus)

ລາຍລະອຽດການໄດ້ຮັບຜົນປະໂຫຍດຕາມແຜນການຈ່າຍຜົນຕອບແທນມີດັງນີ້:

1. ກໍາໄລຈາກການຂາຍ 30% ຂອງລາຄາຂາຍ

1. ກໍາໄລຈາກການຂາຍ 30% ຂອງລາຄາຂາຍ

 ສິນຄ້າທຸກລາຍການຂອງບໍລິສັດ ຈະມີລາຄາທີ່ກໍານົດໄວ້ 2 ລາຄາ ຄື ລາຄາຂາຍຍ່ອຍ ກັບລາຄາສະມາຊິກ ສະມາຊິກຈະໄດ້ຮັບກໍາໄລຈາກການຂາຍ 25% ຈາກລາຄາຂາຍ ຕົວຢ່າງ: ຖ້າລາຄາຂາຍ​ຍ່ອຍຂອງສິນຄ້າເປັນ 500,000 ກີບ ລາຄາສະມາຊິກຈະຖືກກໍານົດໄວ້ເປັນ 375,000 ກີບ ເມື່ອສະມາຊິກນໍາສິນຄ້າໄປຂາຍໃຫ້ແກ່ລູກຄ້າ ຫຼື ຜູ້ບໍລິໂພກ ກໍຈະໄດ້ຮັບກໍາໄລຈາກການຂາຍຍ່ອຍ 125,000 ກີບ ຫຼື 25% ຂອງລາຄາຂາຍຍ່ອຍ.

2. ໂບນັດຈາກການແນະນໍາ (First Order Bonus) ຊັ້ນລູກ 30% ແລະ ຊັ້ນຫຼານ 10%

2. ໂບນັດຈາກການແນະນໍາ (First Order Bonus) ຊັ້ນລູກ 30% ແລະ ຊັ້ນຫຼານ 10%

   ຍົກຕົວຢ່າງ: ທ. ກ ເຂົ້າມາເຮັດທຸລະກິດ ສັກເຊັດມໍ ແລ້ວໄປສະປອນເຊີ  (ແນະ​ນຳ) ທ. ຂ ມີຍອດທຸລະກິດ 3,000 PV, ກໍລະນີນີ້ ທ. ຂ ເປັນຊັ້ນລູກຂອງ ທ. ກ, ທ. ກ ຈະໄດ້ຮັບຄ່າແນະນໍາ 30% ຄູນກັບ 3,000 PV (3,000 x 30%) = 225,000 ກີບ ໃນຂະນະດຽວກັນ ທ. ຂ  ກໍ່ໄປສະປອນເຊີ ທ. ຄ ໂດຍ ທ. ຄໍ ມີຍອດທຸລະກິດ 3,000 PV ກໍລະນີນີ້ ທ. ຄ ເປັນຊັ້ນຫຼານ ທ. ກ ຈະໄດ້ຮັບຄ່າແນະນໍາ 10% ຄູນກັບ 3,000 PV (3,000 x 10%) = 75,000 ກີບ.

3. ໂບນັດຈາກການພັດທະນາສາຍງານ (Star Maker Bonus) ສາຍງານລະ 100,000 - 450,000 ກີບ

3. ໂບນັດຈາກການພັດທະນາສາຍງານ (Star Maker Bonus) ສາຍງານລະ 100,000 - 450,000 ກີບ

   ທ. ກ ເຂົ້າມາເປັນນັກທຸລະກິດ ຊັກເຊັດມໍ ມີຍອດ 750 ຄະແນນ  ໄດ້ໄປສະປອນເຊີ ທ. ຂ ເປັນສາຍງານຂ້າງຂວາ ມີຍອດ 750 PV ແລະ ໄປແນະນຳທຸລະກິດໃຫ້ ທ. ຄ ເປັນສາຍງານຂ້າງຊ້າຍ ມີຍອດ 750 PV ເຊັ່ນດຽວກັນ ກໍລະນີນີ້ ເອີ້ນ ທ. ກ ວ່າ Star.ເມື່ອ ທ. ກ ພັດທະນາ ທ. ຂ ຫຼື ທ. ຄ ໃຫ້ກາຍເປັນ Star ນັ້ນກໍ່ຄື ທ. ຂ ມີສາຍງານຂ້າງຊ້າຍ ແລະ ຂວາ ຄືກັບ ທ. ກ ມີ ຖືວ່າ ທ. ກ ເປັນຜູ້ພັດທະນາ ທ. ຂ ຂຶ້ນມາ​ເປັນ ດາວ (Star) ເອີ້ນ ທ. ກ ວ່າ Star Maker ກໍລະນີນີ້ ທ. ກ ຈະໄດ້ຮັບໂບນັສຄ່າພັດທະນາສາຍງານ 100,000 ກີບ,  ແຕ່ຖ້າຫາກ ທ. ກ ເຂົ້າມາເປັນນັກທຸລະກິດ ​ສັກ​ເຊັດ​ມໍ ມີຍອດ 3,000 PV ແລະ ໄດ້ໄປສະປອນເຊີ ຫຼື ໄປແນະນຳທຸລະກິດ ທ. ຂ ເປັນສາຍງານຂ້າງຂວາ ມີຍອດ 3,000 PV ແລະ ສະປອນເຊີ ທ. ຄ ເປັນສາຍງານຂ້າງຊ້າຍ ມີຍອດ 3,000 PV ເຊັ່ນດຽວກັນ ກໍລະນີນີ້ ເອີ້ນ ທ. ກ ວ່າ Star.ເມື່ອ ທ. ກ ພັດທະນາ ທ. ຂ ຫຼື ທ. ຄ  ໃຫ້ເປັນ Star ນັ້ນຄື ທ. ຂ ມີສາຍງານຂ້າງຊ້າຍ ແລະ ຂວາຄືກັບທີ່ ທ. ກ ມີ ຖືວ່າ ທ. ກ ເປັນຜູ້ພັດທະນາ ທ. ຂ ຂຶ້ນມາ ເອີ້ນ ທ. ກ ວ່າ Star Maker ກໍລະນີນີ້ ທ. ກ ຈະໄດ້ຮັບໂບນັສຄ່າພັດທະນາສາຍງານ 450,000 ກີບ.

4. ໂບນັດຈ່າຍຕາມຈໍານວນຮອບທີ່ຄໍານວນຈາກຄະແນນຂ້າງອ່ອນ ແລະ ຂ້າງແຂ່ງ (Cycle Bonus) 150,000 ກີບ - 180,000 ກີບ / ຕໍ່ຮອບ ( ຕໍ່ ຄູ່) ຫຼື 48%

4. ໂບນັດຈ່າຍຕາມຈໍານວນຮອບທີ່ຄໍານວນຈາກຄະແນນຂ້າງອ່ອນ ແລະ ຂ້າງແຂ່ງ (Cycle Bonus) 150,000 ກີບ - 180,000 ກີບ / ຕໍ່ຮອບ ( ຕໍ່ ຄູ່) ຫຼື 48%

    ທ. ກ ເຂົ້າມາເປັນນັກທຸລະກິດຊັກແຊດສມໍ ມີຍອດ 750 PV ແລະມີການສ້າງສາຍງານທັງຝັ່ງຊ້າຍ ແລະ ຝັ່ງຂວາ ຄະແນນຂ້າງໃດຫຼາຍກວ່າເອີ້ນວ່າຂ້າງແຂງ ຂ້າງໃດໜ້ອຍກວ່າເອີ້ນ ຂ້າງອ່ອນ ເມື່ອຂ້າງອ່ອນມີຄະແນນລວມ 1,500 PV ແລະ ຂ້າງແຂງມີ 2,250 PV ຖ້າເປັນແບບນີ້ເອີ້ນວ່າ ທ. ກ ມີຜົນງານ 1 ຮອບ (Cycle) ທ. ກ ຈະໄດ້ຮັບໂບນັລເທົ່າກັບ 150,000 ກີບ / 1 ຮອບ ຫຼື (1 ຮອບ x 150,000 ກີບ) ເທົ່າກັບ 150,000 ກີບ.

ຖ້າ ທ. ກ ມີຄະແນນສາຍງານຂ້າງອ່ອນ 15,000 PV ແລະ ຂ້າງແຂໍງ 22,500 PV ຖືວ່າ ທ. ກ ມີຜົນງານ 10 ຮອບ (10 Cycle) ທ. ກ ຈະໄດ້ຮັບໂບນັສ (150,000 x 10 ຮອບ) ເທົ່າກັບ 1,500,000 ບາດ,  ແຕ່ຖ້າ ທ. ກ ເຂົ້າມາເປັນນັກທຸລະກິດຊັກແຊັດມໍຣ໌ ມີຍອດ 3,000 PV ແລະ ມີຄະແນນສາຍງານຂ້າງອ່ອນ 1,500 PV ແລະ ຂ້າງແຂງ 2,250 PV ທ. ກ ຈະໄດ້ຮັບໂບນັດເທົ່າກັບ 180,000 ກີບ ຄູນ 1 ຮອບ ເທົ່າກັບ 180,000 ກີບ, ຖ້າມີຜົນງານ 10 ຮອບ ກໍຈະໄດ້ຮັບໂບນັສເທົ່າກັບ (180,000 ກີບ x 10 ຮອບ) ເທົ່າກັບ 1,800,000 ກີບ

5. ໂບນັດແມັດຊິ້ງ 3 ຊັ້ນ (Matching Bonus) 20%, 20% ແລະ 10%

5. ໂບນັດແມັດຊິ້ງ 3 ຊັ້ນ (Matching Bonus) 20%, 20% ແລະ 10%

  ທ. ກ ເປັນນັກທຸລະກິດ ຊັກເຊັດມໍ ມີຍອດ 750 PV ແນະ​ນຳ ທ. ຂ ມາເປັນຊັ້ນລູກ ມີຍອດຄະແນນ 750 PV ແລະ ທ. ຂ ໄປແນະ​ນຳ ທ. ຄ ແລະ ທ. ງ ເປັນສາຍງານຢູ່ຝັ່ງຊ້າຍ ແລະ ຝັ່ງຂວາ ຈາກນັ້ນ ທ. ຄ ໄປສະປອນເຊີ ທ. ຈ ແລະ ທ. ສ ເປັນສາຍງານທັງສອງຂ້າງ,  ກໍລະນີນີ້ ທ. ຂ ເປັນຊັ້ນທີ່ 1 (Gen1) ເອີ້ນວ່າຊັ້ນ ລູກ, ທ. ຄ ແລະ ທ. ງ ເປັນຊັ້ນທີ່ 2 (Gen2) ເອີ້ນວ່າຊັ້ນ ຫຼານ ແລະ ທ. ຈ ແລະ ທ. ສ ເປັນຊັ້ນທີ່ 3 (Gen3) ເອີ້ນວ່າຊັ້ນ ເຫຼນ ຂອງ ທ. ກ,  ຫາກ ທ. ກ ມີຜົນງານໃນລະດັບທີ່ເຂົ້າເກນຮັບໂບນັສແມັດຊິ້ງ ໃນອັດຕາ 20%, 20% ແລະ 10% ທ. ກ ຈະໄດ້ຮັບໂບນັສແມັດຊິ້ງ ດັງນີ້:

1. ຖ້າ ທ. ຂ ໄດ້ຮັບ Cycle Bonus (ໂບໍນັສຂໍ້ 4) 25,000,000 ກີບ ທ. ກ ຈະໄດ້ຮັບ = 25,000,000 ກີບ x 20% = 5,000,000 ກີບ
2. ຖ້າ ທ. ຄ ໄດ້ຮັບ Cycle Bonus (ໂບໍນັດຂໍ້ 4) 22,500,000 ກີບ  ທ. ກ ຈະໄດ້ຮັບ = 22,500,000 ກີບ x 20%  = 4,500,000 ກີບ
3. ຖ້າ ທ. ຈ ໄດ້ຮັບ Cycle Bonus (ໂບໍນັດຂໍ້ 4) 20,000,000 ກີບ ທ. ກ ຈະໄດ້ຮັບ = 20,000,000 ກີບ x 10% = 2,000,000 ກີບດັ່ງນັ້ນ ທ. ກ ຈະໄດ້ຮັບແມັດຊິ້ງທັງສາມຊັ້ນລວມກັນ = 11,500,000 ກີບ.

6. ໂບນັດຈ່າຍເທື່ອດຽວສໍາລັບຜູ້ນໍາ (One Time Leadership Bonus) 37,500,000 ກີບ - 2,500,000,000 ກີບ

6. ໂບນັດຈ່າຍເທື່ອດຽວສໍາລັບຜູ້ນໍາ (One Time Leadership Bonus) 37,500,000 ກີບ - 2,500,000,000 ກີບ

   ໝາຍເຖິງໂບນັສເງິນກ້ອນທີ່ຈ່າຍເທື່ອດຽວ ສໍາລັບສະມາຊິກທີ່ມີຜົນງານການສ້າງອົງກອນເຄືອຂ່າຍຜູ້ບໍລິໂພກຂະໜາດໃຫຍ່ ໂດຍຈະຈ່າຍໃຫ້ກັບຜູ້ນໍາທີ່ຢູ່ໃນຕໍາແໜ່ງລະດັບທີ່ 9-15 ຕາມແຜນທຸລະກິດຂອງບໍລິສັດ ເມື່ອສະມາຊິກສະສົມຍອດຄະແນນກຸ່ມຈາກການຊື້ກິນຊື້ໃຊ້ ຫຼື ຂາຍສິນຄ້າ ຈົນມີລະດັບຕໍາແໜ່ງຕາມທີ່ກໍານົດ ເປັນເວລາ 2 ເດືອນຕິດຕໍ່ກັນ ຈະມີສິດທິໄດ້ຮັບ One Time Bonus.

ທ. ກ ເປັນຜູ້ນໍາລະດັບສູງທີ່ມີອົງກອນຜູ້ບໍລິໂພກຂະໜາດໃຫຍ່ ເມື່ອ ທ. ກ ສ້າງອົງກອນທຸລະກິດຈົນເຕີບໂຕຂຶ້ນມາໃນລະດັບທີ່ 9 ມີຍອດທຸລະກິດຝັ່ງອ່ອນ 400,000 PV ແລະ ຝັ່ງແຂງ 600,000 PV ເປັນເວລາ 2 ເດືອນຕິດຕໍ່ກັນ ນາຍ ກ. ຈະໄດ້ຮັບ One Time Bonus ຈໍານວນ 37,500,000 ກີບ,   ໂບນັດນີ້ຈະຈ່າຍເປັນເງິນກ້ອນທີ່ຫລາຍຂຶ້ນ ໂດຍສໍາພັນກັບລະດັບຄວາມສໍາເລັດທີ່ສູງຂຶ້ນຕາມລໍາດັບ ຫາກ ທ. ກ ເຕີບໂຕຈົນເຖິງລະດັບສູງສຸດຄືລະດັບທີ 15 ມີຍອດທຸລະກິດຝັ່ງອ່ອນ 20,000,000 PV ແລະ ຝັ່ງແຂງ 30,000,000 PV ເປັນເວລາ 2 ເດືອນຕິດຕໍ່ກັນ ທ. ຈະໄດ້ຮັບ One Time Bonus ຈໍານວນ 2,500,000,000 ກີບ.


ແຜນ​ທຸ​ລະ​ກິດ ຊັກ​ເຊັດ​ມໍ ແຜນ​ທຸ​ລະ​ກິດຊັກ​ເຊັດ​ມໍ ແຜນ​ທຸ​ລະ​ກິດ ສັກ​ເຊັດ​ມໍ